nocurenopayOnze incassanten, juristen en gerechtsdeurwaarders verrichten hun diensten op basis van "no cure no pay" (incassofase) en "no cure less pay" (proces- en executiefase) in heel Nederland! U hoeft zich geen zorgen te maken over een mogelijk kostenrisico.

 

Slechts wanneer het noodzakelijk is een gerechtelijke procedure te starten, ontvangt u een factuur voor het uitbrengen van de dagvaardingskosten, het griffierecht* en het salaris gemachtigde. De in rekening gebrachte kosten (conform de factuur) - eventueel behoudens de BTW - worden straks door de rechtbank geliquideerd (toegewezen). Dit impliceert dat deze kosten deel zullen uitmaken van de (proces)kosten waartoe de debiteur wordt veroordeeld. Als deze kosten voor eigen rekening moeten worden genomen, zal de rechtbank dit gemotiveerd in haar vonnis mededelen. Zodra de kosten zijn verhaald, zullen deze weer met u afgerekend worden. Indien een gedeeltelijk resultaat wordt verkregen, wordt een vergoeding berekend over het gedeeltelijk resultaat.

 

No cure no pay geldt wanneer een debiteur de betalingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt en tevens de navolgende voorwaarden van toepassing zijn:

 

 • De vordering/factuur of gedeelte daarvan mag niet ouder zijn dan zes maanden
 • Het betreft een verbintenis tot betaling van een geldsom. Andere vorderingen (anders dan rente en incassokosten) zijn uitgesloten.
 • De schuldenaar woont c.q. is gevestigd in Nederland.
 • De Nederlandse rechter is bevoegd en het Nederlandse recht van is toepassing.
 • Geen wettelijk vereiste procesvertegenwoordiging.
 • Geen verweer tegen de vordering wordt gevoerd.

 

Ontvangen bedragen worden verrekend met de op de vordering gemaakte kosten. Geweigerd kan worden een zaak in rechte aanhangig te maken.

 

Uitgesloten van no cure no pay zijn - in ieder geval - vorderingen uit hoofde van:

 

 • Huur/verhuur van onroerende zaken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Onrechtmatige daad
 • Auteursrecht
 • Industrieel eigendom

 

De voordelen:

 

 • Geen jaarlijkse kosten (dus geen omzetafhankelijke premie of anderszins)
 • Geen uurtarief
 • Geen onverwachte kosten

 

No cure less pay geldt in beginsel wanneer een debiteur verweert voert tegen de ingestelde vordering. Het verdere verloop van de procedure (bij verweer) geschiedt dan op basis van een uurtarief. Dit uurtarief wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd door een forfaitair tarief waartoe uw debiteur wordt veroordeeld. Ook dit bedrag aan (verdere) proceskosten wordt na verhaal weer met u afgerekend.