Het incassoproces bestaat eigenlijk uit drie fases. De incasso-, proces- en executiefase. Wij leggen u hier uit hoe deze processen meestal in zijn werk gaan.

 

1. Incasso

 

Dit is de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. In deze fase wordt getracht uw onbetaalde factuur te innen door middel van schriftelijke en telefonische sommatie. De druk op uw debiteur wordt op subtiele doch correcte wijze verhoogd.

Lees meer


2. Proces

 

Het proces vangt aan met een dagvaarding. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

Lees meer


3. Executie

 

De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij (uw debiteur) en bevel doen om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder - zonder verdere tussenkomst van een rechter - zelfstandig overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen van de geëxecuteerde.

Lees meer 

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd welk maximaal kostenrisico u loopt.