Dit is de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. In deze fase wordt getracht betaling te verkrijgen van uw debiteur door middel van schriftelijke en telefonische sommatie. De druk op uw debiteur wordt op subtiele doch correcte wijze verhoogd.

 

In eerste instantie wordt een vast bedrag aan administratiekosten doorberekend aan uw debiteur ongeacht de hoogte van de vordering. De eerste sommatie kan dan ook worden beschouwd als een zogenaamd "schot voor de boeg". Uw debiteur dient het totaal van uw vordering, met bijkomende rente en kosten, binnen vijf dagen na dagtekening te voldoen. Daarbij wordt uw debiteur gewezen op de consequenties wanneer niet tijdig wordt betaald.

 

Indien uw debiteur alsnog weigerachtig blijft de vordering te voldoen, volgt een tweede sommatie waarbij het bedrag wordt vermeerderd met de incassokosten. Nu is de betalingstermijn drie dagen. Wanneer ook deze sommatie geen resultaat brengt, wordt uw debiteur bericht dat de vordering in rechte aanhangig wordt gemaakt voor de rechter. Hiertoe wordt de gerechtsdeurwaarder van ons netwerk ingeschakeld.

 

In de incassofase zal - met het oog op het (proces)kosten risico - altijd geprobeerd worden zoveel mogelijk van uw vordering geïncasseerd te krijgen.

 

Als de mogelijkheden in de incassofase zijn uitgeput zonder genoegzaam resultaat volgt de procesfase